Dott.ssa Mahta Shariat

دکتر مهتا شریعتروانشناس و روانکاو در زمینه روان تنی بیوانرژتیک” .
در سایت روان درمانی من می توانید اطلاعات کافی به زبان ایتالیایی در مورد روش و تکنیکهایی که در روان درمانی انفرادی ، گروهی و زوجی استفاده می کنم را به دست آورید.
رسیدن به تعادل جسمی و روحی در زندگی روزمرّه یکی از اهداف اصلی و مهمّ یک مسیر درونی است. خویش خویشتن هر انسان که جوهر اصلی و عمیق او می باشد؛ پاسخهای بسیاری برای حل مشکلات اساسیش دارد. آنچه که در مسیر درونی می توانیم فرا گیریم در مرحله اوّل ، توانا کردن حسیّات و هویّت جسمیمان است که به ما اجازه می دهد که گوشهای درونمان را شنوا تر کنیم تا صدای خویشتن خویش را در یابیم  و به کمال برسانیم.
آنگاه است که می توانیم هویّت ذهنیمان را صیقل دهیم و با اندیشه ای روشن و سالم به خود و به دنیای بیرونی بنگریم و در این بُعد و نگرش جدید با دیگران برخوردی تازه ، خلّاق و موفّق داشته باشیم . در مسیر روان درمانی از طریق شناسایی عمیق نمایشنامه دیرین خانوادگی و بازیها و الگوهایی که شخصیت ما را تحت تأثیر عمیقی قرار داده اند ، فانوس خودآگاهی را روشن کرده و از آنچه امروز خصمانه و نا عادلانه در حقّ خود انجام می دهیم ،  پرهیز خواهیم کرد. مسیر روان درمانی سفری است جذّاب به سوی جوهر حیاتی و خلّاق وجودمان و مانند هر سیر و سفری یشتکار، کنجکاوی ، تداوم و عشق می طلبد.